លោក ទេស វិបុល ប្រធានសមាគមសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងសហការីនៃសមាគម សូមគោរពនិងចូលរួម អបអរសាទរ ឯកឧត្តម សេង ស៊ីវុត្ថា ប្រធានសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ ដែលត្រូវបាន ព្រះមហាក្សត្រ ចេញព្រះរាជក្រឹត្យ អនុញ្ញាតឱ្យបន្តការងារ១ឆ្នាំទៀត

លោក ទេស វិបុល ប្រធានសមាគមសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងសហការីនៃសមាគម សូមគោរពនិងចូលរួម អបអរសាទរ ឯកឧត្តម សេង ស៊ីវុត្ថា ប្រធានសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ ដែលត្រូវបាន ព្រះមហាក្សត្រ ចេញព្រះរាជក្រឹត្យ អនុញ្ញាតឱ្យបន្តការងារ១ឆ្នាំទៀត។

សូមគោរពជូនពរឯកឧត្តមប្រធាន មានសុខភាពល្អ កម្លាំងមាំមួន ទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច។