សេចក្ដីជូនដំណឹង សូមសាធារណៈជនជ្រាបជាព័ត៌មាន ផេករបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ឈ្មោះ MSJ TV និង MSJ TV HOT News ត្រូវបានជនអនាមិកហែក ដូច្នោះពាក់រាល់ការផុស ព័ត៌មានមិនពិត រឺនិន្នាការនយោបាយ ស្ថានីយទូរទស្សន៍ MSJ TV យើងខ្ញុំមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធឡើយ សូមសម្ដេច ទ្រង់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោកលោកស្រីជ្រាបជាព័ត៌មាន សូមអរគុណ

សេចក្ដីជូនដំណឹង សូមសាធារណៈជនជ្រាបជាព័ត៌មាន ផេករបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ឈ្មោះ MSJ TV និង MSJ TV HOT News ត្រូវបានជនអនាមិកហែក ដូច្នោះពាក់រាល់ការផុស ព័ត៌មានមិនពិត រឺនិន្នាការនយោបាយ ស្ថានីយទូរទស្សន៍ MSJ TV យើងខ្ញុំមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធឡើយ សូមសម្ដេច ទ្រង់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោកលោកស្រីជ្រាបជាព័ត៌មាន សូមអរគុណ