គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលអាស៊ាន ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស (អាយឆា) ឆ្នាំ២០២២ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី២ របស់អាយឆា នាថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នៅខេត្តសៀមរាប នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ កិច្ចប្រជុំនេះ ដឹកនាំ ដោយ ឯកឧត្តម កែវ រ៉េមី តំណាងកម្ពុជាប្រចាំអាយឆា និងមានការចូលរួមពីតំណាង/តំណាងរង ប្រចាំអាយឆានៃប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ ព្រមទាំងលេខាធិកាដ្ឋានអាស៊ាន។

គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលអាស៊ាន ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស (អាយឆា) ឆ្នាំ២០២២ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី២ របស់អាយឆា នាថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នៅខេត្តសៀមរាប នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ កិច្ចប្រជុំនេះ ដឹកនាំ ដោយ ឯកឧត្តម កែវ រ៉េមី តំណាងកម្ពុជាប្រចាំអាយឆា និងមានការចូលរួមពីតំណាង/តំណាងរង ប្រចាំអាយឆានៃប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ ព្រមទាំងលេខាធិកាដ្ឋានអាស៊ាន។

គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលអាស៊ាន ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស (អាយឆា) ឆ្នាំ២០២២ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី២ របស់អាយឆា នាថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នៅខេត្តសៀមរាប នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ កិច្ចប្រជុំនេះ ដឹកនាំ ដោយ ឯកឧត្តម កែវ រ៉េមី តំណាងកម្ពុជាប្រចាំអាយឆា និងមានការចូលរួមពីតំណាង/តំណាងរង ប្រចាំអាយឆានៃប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ ព្រមទាំងលេខាធិកាដ្ឋានអាស៊ាន។

កិច្ចប្រជុំ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើការវិវឌ្ឍថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់អាស៊ាន ដូចជា ការបង្កើតច្បាប់ បទប្បញត្តិ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៗ ហើយតំណាងអាយឆា-ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ា និងហ្វីលីពីន បានចែករំលែកទស្សនៈផ្សេងៗស្តីពីបញ្ហាដែលជាប្រយោជន៍និង កង្វល់រួមរបស់អាស៊ាន។ កិច្ចប្រជុំនេះ ក៏បានពិភាក្សាទៅលើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកម្មវិធី/សកម្មភាព អាទិភាពរបស់អាយឆាឆ្នាំ២០២២ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិកុមារ សិទ្ធិជនមានពិការភាព សិទ្ធិមនុស្សនិង បរិស្ថាន ធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្ស និងការជួញដូរមនុស្ស ជាដើម។ បន្ថែមលើនេះ ក៏មានការពិភាក្សាទៅ លើការអនុវត្តក្របខណ្ឌត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃផែនការការងារប្រាំឆ្នាំរបស់អាយឆា ២០២១-២០២៥ វិធាននៃនីតិវិធីសម្រាប់មូលនិធិអាយឆា រួមទាំងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីទំនាក់ទំនងខាងក្រៅរបស់ អាយឆា។ ជាមួយគ្នានេះ កិច្ចប្រជុំបានធ្វើការកត់សម្គាល់លើការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់លេខាធិការដ្ឋាន អាស៊ាន អំពីចំនួនបណ្ដឹងដែលបានដាក់មកអោយឆាក្នុងឆ្នាំ២០២២។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ អាយឆាបានរៀបចំកិច្ចជំនួបជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីស្វែងរក មធ្យោបាយក្នុងការបង្កើនការចូលរួមជាមួយគ្នារវាងអាយឆា និងអង្គការសហប្រជាជាតិលើវិស័យសិទ្ធិ មនុស្ស ហើយក៏បានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅថ្ងៃអនាគតស្របតាមក្របខណ្ឌផែនការការងារ ប្រាំឆ្នាំរបស់អាយឆា ២០២១-២០២៥ និងកម្មវិធី/សកម្មភាពអាទិភាពរបស់អាយឆាឆ្នាំ២០២៣។

មុននឹងបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំ មានការរៀបចំពិធីផ្ទេរតួនាទីជាប្រធានអាយឆាពី អាយឆា-កម្ពុជា ទៅឱ្យ អាយឆា-ឥណ្ឌូនេស៊ី។ នៅក្នុងពិធីនោះ ឯកឧត្តម កវ រ៉េមី បានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុម ការងារអោយឆាទាំងអស់ និងលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន ដែលបានចូលរួមនិងសហការយ៉ាងល្អជាមួយ អាយឆា-កម្ពុជា ក្នុងនាមជាប្រធានអាយឆាឆ្នាំ២០២២ ដែលធ្វើឱ្យអាយឆាសម្រេចបានលទ្ធផល និង សមិទ្ធផលគួរជាទីមោទកៈពេញមួយឆ្នាំនេះ។

ឯកឧត្តម ក៏បានបង្ហាញនូវសុទិដ្ឋិនិយមនិងសេចក្តីរំពឹង យ៉ាងមុតមាំថា អាយឆា-ឥណ្ឌូនេស៊ី ក្នុងនាមជាប្រធានអាយឆាឆ្នាំ២០២៣ នឹងបន្តដឹកនាំបេសកកម្ម សិទ្ធិមនុស្សនេះ ឱ្យសម្រេចបានលទ្ធផលថ្មីៗបន្ថែមទៀត ដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនអាស៊ាន ទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត។